Προγράμματα Διδασκαλίας

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά και επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

  • Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α’ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα, τα μαθήματα προσανατολισμού καθώς και τρία (3) μαθήματα επιλογής.
  • Η Β’ τάξη διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών. Προαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. (ή ΓΕ.Λ.) που εγγράφονται στη Β’ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β’ τάξης περιλαμβάνει κοινά μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά του τομέα επιλογής. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα του τομέα επιλογής τους.
  • Η Γ’ τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες. Προαχθέντες μαθητές της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Γ’ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β’ τάξη. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και τα μαθήματα της ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) που θα επιλέξουν. Κάθε τομέας περιέχει συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ειδικότητας, καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας.

Α’ τάξη

Στην Α’ τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίως, με δώδεκα (12) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές, πρόγραμμα επτά (7) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από τρία (3) μαθήματα Προσανατολισμού και πρόγραμμα έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως, όπου οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ώρες
Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας 22
Νέα Ελληνικά 4
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
Πολιτική Παιδεία 2
Ιστορία 1
Θρησκευτικά 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
Φυσική Αγωγή 2
Πληροφορική 2

 

Μαθήματα Προσανατολισμού
Μαθήματα Ώρες
Συνολική διάρκεια μαθημάτων Προσανατολισμού 7
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας 2
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3

 

Μαθήματα Επιλογής
Μαθήματα Ώρες
Συνολική διάρκεια μαθημάτων Επιλογής 6
Αγωγή Υγείας 2
Αρχές Γραμμικού & Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2
Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 2
Αρχές Μηχανολογίας 2
Αρχές Οικονομίας 2
Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2
Γεωπονία & Αειφόρος Ανάπτυξη 2
Ναυτική Τέχνη 2

 

Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ.


Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης καθορίζεται από το νόμο 4386/2016 (Α΄ 83).

Β’ & Γ’ τάξη

Στη Β’ και Γ’ τάξη ημερησίου ΕΠΑΛ εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β’ τάξης
Μαθήματα Ώρες
Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας 12
Νέα Ελληνικά 3
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 1
Χημεία 1
Θρησκευτικά 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Φυσική Αγωγή 1

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ’ τάξης
Μαθήματα Ώρες
Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας 12
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Φυσική Αγωγή 1
Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα στη Β’ και Γ’ Τάξη ΕΠΑΛ καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται από την Y.A. Φ2/88938/Δ4/2016 (ΦΕΚ 1567 Β’/02-06-2016) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης καθορίζεται από το νόμο 4386/2016 (Α΄ 83).